Club Peugeot ry

Kansainvälisissä yhteyksissä olemme Club Peugeot de Finlande.

Club Peugeot ry on perustettu 23.1.1988 ja sen tarkoituksena on edesauttaa vanhojen Peugeot-autojen keräily- ja entisöintiharrastusta ja toimia näiden Peugeot-mallien omistajien/haltijoiden yhdyssiteenä sekä ylläpitää merkin tunnettuutta Suomessa. Club Peugeot on kansainvälisen mobiilijärjestön, L’Aventure Peugeot Citroen DS:n, jäsen.

Club Peugeot pitää jäsen- ja autorekisteriä. Jäseniä kerhossamme on noin 300. Kerho julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä Peugeot Retro.

Kerho tarjoaa apuaan jäsentensä varaosahankinnoissa niiden Peugeot-mallien kohdalla, joiden tuotanto on päättynyt. Meillä on oma varaosavarasto Helsingissä, ja sieltä myydään edullisesti osia jäsenille. Siellä on myös laaja valikoima erikoistyökaluja ja korjaamokirjallisuutta jäsenten lainattavissa. Kerholla on myös tietopankki sekä valokuva-arkisto vanhoista Peugeot-autoista.

Syysajo Verlaan ja Woikosken automuseolle 2018

Club Peugeot järjestää jäsenilleen ajotapahtumia ja tapaamisia keväällä, kesällä ja syksyllä https://peugeotclub.fi/tapahtumakalenteri/ Viikonlopun mittainen päätapahtuma on ollut useimmiten heinäkuussa. Lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana kokoonnumme kuukauden ensimmäisenä tiistaina Haagan kerhotuvalla. Kerholaisemme voivat myös osallistua ranskalaismerkkien ympärivuotisiin tapaamisiin Jyväskylässä, Kajaanissa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Tampereella ja Turussa.

Veteraaniajo 2017

Club Peugeot ry on osallistunut ja vuorollaan järjestänyt vuosittain toukokuussa järjestettävän Ranskalaisen Visiitin. Perinne on alkanut jo vuonna 1989. Yhteistyökerhoina ovat Suomen 2 CV-kilta, AC ry ( Citroen-kerho ), Panhard Club Finlande ry ja Club Renault de Finlande. Tapahtuma on avoin kaikille ranskalaisista autoista kiinnostuneille.

Ranskalainen Visiitti Viialassa 2016

Club Peugeot on osallistunut joka vuosi Classic Motor Show ( CMS ) – tapahtumaan Lahdessa. Club Peugeot järjesti kuuden muun ranskalaiskerhon kanssa CMS / Ranskalainen Avenue-erikoisosaston ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Osasto palkittiin tuolloin parhaan kerho-osaston tittelillä ja rahapalkinnolla. Ranskalainen Avenue on järjestetty myös vuosina 2018 ja 2019, mutta koronapandemian vuoksi koko näyttely jouduttiin perumaan keväällä 2020.

Ranskalainen Avenue Classic Motorshow, Lahti 2017

Meillä on myös pohjoismaista yhteistyötä Club Peugeot Norvègen, Peugeot Classic DK:n ja Svenska Peugeotklubbenin kanssa. Olemme tavanneet Nordiska Peugeot Möten ( NPM ) merkeissä vuodesta 2011 alkaen joka toinen vuosi joko Ruotsissa, Suomessa tai Norjassa. 2021 on norjalaisten vuoro järjestää tapahtuma.

Eurooppalaiset kerhot järjestävät vuosittain kansainvälisen Peugeot-tapahtuman, IAPM:n. Olemme järjestäneet kansainvälisen tapaamisen Helsingissä vuonna 1998 ja Naantalissa vuonna 2008.

Peugeot 201 kansainvälisessä tapahtumassa Naantalissa vuonna 2008.

L’Aventure Peugeot Citroen DS ( aiemmin L’Aventure Peugeot ) -järjestö kutsuu jäseniään tasakymmenvuosina Peugeotin tehdaspaikkakunnalla Sochauxissa, Ranskassa, järjestettävään juhlatapaamiseen. Jäseniämme on osallistunut näihin juhliin vuosina 1990, 2000, 2010. Koronaviruksen vuoksi lokakuulle 2020 siirretty suurtapahtuman järjestämistä on lykätty . Alun perin kesäkuussa 2020 suunniteltuun tapahtumaan oli ilmoittautunut noin 450 autokuntaa. 2020 on Peugeotin metalliteollisen tuotannon 210. ja autotuotannon 130. vuosi. Merkillämme on siis varsin pitkät ja kunnioitettavat perinteet.

Kerholaisiamme vierailee vuosittain myös Ranskan merkittävimmässä mobiilitapahtumassa, Rétromobilessa. Näyttely järjestetään helmikuussa Pariisissa. Sinne on matkattu vuodesta 1993 alkaen.

Uusikaupunki 2018

Tule mukaan toimintaamme!

Club Peugeot ry:n jäseneksi haetaan kirjallisesti. Jäsenyys on voimassa jäsenmaksun suorittamisen jälkeen. Jäsenmaksu on 40€ varsinaiselta jäseneltä ja 10€ perhejäseneltä. Perhejäseneksi luetaan 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Liittymismaksua ei ole.

Jäsenhakemuksen voi täyttää ja lähettää Jäsenhakemus-sivulla.

Kerhon säännöt

Club Peugeot ry – Club Peugeot de Finlande

Yhdistyksen virallinen nimi on Club Peugeot ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimitystä Club Peugeot de Finlande. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa vanhojen Peugeot-autojen keräily- ja entisöintiharrastusta ja toimia näiden Peugeot mallien omistajien/haltijoiden yhdyssiteenä sekä ylläpitää Peugeot tunnettuutta Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee omaa jäsenlehteä, järjestää erilaisia retkiä ja kokoontumisia sekä koulutustilaisuuksia jäsenistölleen. Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi myös omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta hinta omaisuutta.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä vanhoista Peugeot -autoista kiinnostunut, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy. Yhdistys voi kutsua tarkoitustaan ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä kunniajäsenikseen. Kunniajäsenten kutsumisesta päättää vuosikokous johtokunnan esityksen perusteella. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä jäsenen perheeseen kuuluva henkilö. Johtokunta pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa.

Yhdistykseen liittyessään jäsen suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen päättämän liittymismaksun sekä suorittaa samoin yhdistyksen vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kolme kuukautta aikaisemmin kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouspöytäkirjaan.

Johtokunta on yhdistyslain 14 §:ssä ja 15 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on saatettu tiedoksi.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa vuodeksi valittu yhdistyksen johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja hänen valtuuttamanaan ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Johtokunta voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana.

  Johtokunnan tehtävänä on:

  1) Hoitaa yhdistyksen hallituksena sille yhdistyslain mukaan kuuluvat asiat.

  2) Toimia 2 §:ssä mainittujen päämäärien saavuttamiseksi

  3) Toimia siten, että kaikki jäsenkelpoisuuden täyttävät henkilöt saadaan yhdistyksen jäseniksi.

  4) Valvoa, että sääntöjä sekä vuosikokouksen- ja johtokunnan päätöksiä noudatetaan.

  5) Valmistella vuosikokouksissa ja muissa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat. Johtokunnan kutsuu  koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä, tai 1/10 osa koko jäsenkunnasta sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää, pyynnissä ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta kirjallisesti jokaiselle yhdistyksen jäsenelle siihen osoitteeseen, minkä jäsen on yhdistykselle ilmoittanut. Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Perhejäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Perhejäsenellä ei ole äänioikeutta.

10§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

  2) Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.

  3) Esitetään yhdistyksen edellisen kalenterivuoden tilikertomus sekä toiminnantarkastajan siitä antama   lausunto.

  4) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle tai muista toimenpiteistä, joihin toiminta- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto saattaa antaa aihetta.

  5) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten.

  6) Päätettään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.

  7) Valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet.

  8) Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle kaksi varamiestä kuluvan vuoden tilejä- ja hallintoa tarkastamaan.

  9) Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat.

11§ Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Yhdistyksen kirjanpito ja toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12§ Yhdistyksen nimen on oikeutettu kirjoittamaan puheenjohtaja yhdessä rahastonhoitajan kanssa tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä.

13§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

14§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.