Kansainvälisissä yhteyksissä olemme Club Peugeot de Finlande.

Club Peugeot ry on perustettu 23.1.1988 ja sen tarkoituksena on edesauttaa vanhojen Peugeot-autojen keräily- ja entisöintiharrastusta ja toimia näiden Peugeot-mallien omistajien/haltijoiden yhdyssiteenä sekä ylläpitää merkin tunnettuutta Suomessa. Club Peugeot on kansainvälisen mobiilijärjestön, L’Aventure Peugeot Citroen DS:n, jäsen.

Club Peugeot pitää jäsen- ja autorekisteriä. Jäseniä kerhossamme on noin 300.

Kerho julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä Peugeot Retro.

Peugeot Retro on monipuolinen 36-sivuinen lehti, joka käsittelee tuotannosta poistuneisiin Peugeot-malleihin liittyviä asioita, kerhotapahtumia, Peugeotin historiaa sekä tiedottaa tulevista tapahtumista. Lehti on liima kerholaistemme välillä.

Kerho tarjoaa apuaan jäsentensä varaosahankinnoissa niiden Peugeot-mallien kohdalla, joiden tuotanto on päättynyt. Meillä on oma varaosavarasto Helsingissä, ja sieltä myydään edullisesti osia jäsenille. Siellä on myös laaja valikoima erikoistyökaluja ja korjaamokirjallisuutta jäsenten lainattavissa. Kerholla on myös tietopankki sekä valokuva-arkisto vanhoista Peugeot-autoista.

Syysajo Verlaan ja Woikosken automuseolle 2018

Club Peugeot järjestää jäsenilleen ajotapahtumia ja tapaamisia keväällä, kesällä ja syksyllä. Viikonlopun mittainen päätapahtuma on ollut useimmiten heinäkuussa. Kesällä 2021 ajoimme ensimmäisen viikon mittaisen Tour de Finlandin, joka tullaan jatkossa ajamaan parittomina vuosina. Vuonna 2023 ajoimme toisen TdF:n.

Lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana kokoonnumme kuukauden ensimmäisenä tiistaina Haagan kerhotuvalla. Kerholaisemme voivat myös osallistua ranskalaismerkkien ympärivuotisiin tapaamisiin Jyväskylässä, Kajaanissa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Tampereella ja Turussa.

Veteraaniajo 2017

Club Peugeot ry on osallistunut ja vuorollaan järjestänyt vuosittain toukokuussa järjestettävän Ranskalaisen Visiitin. Perinne on alkanut jo vuonna 1989. Yhteistyökerhoina ovat AC ry ( Citroen-kerho ), Suomen 2 CV-Kilta ry, , Panhard Club Finlande ja Club Renault de Finlande ry. Tapahtuma on avoin kaikille ranskalaisista autoista kiinnostuneille.

Ranskalainen Visiitti Viialassa 2016

Club Peugeot on osallistunut joka vuosi Classic Motor Show ( CMS ) – tapahtumaan Lahdessa. Club Peugeot järjesti kuuden muun ranskalaiskerhon kanssa CMS / Ranskalainen Avenue-erikoisosaston ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Osasto palkittiin tuolloin parhaan kerho-osaston tittelillä ja rahapalkinnolla. Ranskalainen Avenue on järjestetty myös vuosina 2018 ja 2019, mutta koronapandemian vuoksi koko näyttely jouduttiin perumaan keväällä 2020 ja 2021. Avenue on järjestetty vuosina 2022 ja 2023 ja perinne jatkuu myös 2024…

Ranskalainen Avenue Classic Motorshow, Lahti 2017

Meillä on myös pohjoismaista yhteistyötä Club Peugeot Norvègen, Peugeot Classic DK:n ja Svenska Peugeotklubbenin kanssa. Olemme tavanneet Nordiska Peugeot Möten ( NPM ) merkeissä vuodesta 2011 alkaen joka toinen vuosi joko Ruotsissa, Suomessa tai Norjassa. 2024 on ruotsalaisten vuoro järjestää tapahtuma.

Eurooppalaiset kerhot järjestävät vuosittain kansainvälisen Peugeot-tapahtuman, IAPM:n. Olemme järjestäneet kansainvälisen tapaamisen Helsingissä vuonna 1998 ja Naantalissa vuonna 2008.

Peugeot 201 kansainvälisessä tapahtumassa Naantalissa vuonna 2008.
Kaksivärinen Peugeot 203 Cabriolet IAPM 2021:ssä Sochauxissa. Siellä vietettiin Peugeotin teollisen tuotannon 211 v juhlia, sekä autotuotannon 131 vuoden jatkumoa.

L’Aventure Peugeot Citroen DS ( aiemmin L’Aventure Peugeot ) -järjestö kutsuu jäseniään tasakymmenvuosina Peugeotin tehdaspaikkakunnalla Sochauxissa, Ranskassa, järjestettävään juhlatapaamiseen. Jäseniämme on osallistunut näihin juhliin vuosina 1990, 2000, 2010 ja 2021. Koronaviruksen vuoksi lokakuulle 2020 siirretty suurtapahtuman järjestämistä jouduttiin siirtämään. Alun perin kesäkuussa 2020 suunniteltuun tapahtumaan oli ilmoittautunut noin 450 autokuntaa. Vuosi 2020 oli Peugeotin metalliteollisen tuotannon 210. ja autotuotannon 130. vuosi. Juhlia päästiin viettämään vasta lokakuun alussa 2021. Merkillämme on siis varsin pitkät ja kunnioitettavat perinteet. Koronan jälkeisenä aikana tapahtumia on järjestetty vuosittain.

Kerholaisiamme vierailee vuosittain myös Ranskan merkittävimmässä mobiilitapahtumassa, Rétromobilessa. Näyttely järjestetään helmikuussa Pariisissa.

Uusikaupunki 2018

Tule mukaan toimintaamme!

Club Peugeot ry:n jäseneksi haetaan kirjallisesti. Jäsenyys on voimassa jäsenmaksun suorittamisen jälkeen. Jäsenmaksu on 45€ varsinaiselta jäseneltä ja 10€ perhejäseneltä. Perhejäseneksi luetaan 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Liittymismaksua ei ole. Mikäli kerholehti postitetaan ulkomaiseen osoitteeseen joudumme postikulut kattaaksemme perimään erillisen 20€ vuosittaisen lisämaksun.

Jäsenhakemuksen voi täyttää ja lähettää Jäsenhakemus-sivulla.Club Peugeot ry

Säännöt

PRH: Voimassa olevat säännöt 19.09.2022 13:20:30

Yhdistyksen virallinen nimi on Club Peugeot ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimitystä Club Peugeot de Finlande. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa vanhojen Peugeot-autojen keräily- ja entisöintiharrastusta ja toimia näiden Peugeot mallien omistajien/haltijoiden yhdyssiteenä sekä ylläpitää Peugeot tunnettuutta Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee omaa jäsenlehteä, järjestää erilaisia retkiä ja kokoontumisia sekä koulutustilaisuuksia jäsenistölleen. Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi myös omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta hinta omaisuutta.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä vanhoista Peugeot -autoista kiinnostunut, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistys voi kutsua tarkoitustaan ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä kunniajäsenikseen. Kunniajäsenten kutsumisesta päättää vuosikokous hallituksen esityksen perusteella. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä jäsenen perheeseen kuuluva henkilö. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa.

Yhdistykseen liittyessään jäsen suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen päättämän liittymismaksun sekä suorittaa samoin yhdistyksen vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kolme kuukautta aikaisemmin kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouspöytäkirjaan. Hallitus on yhdistyslain 14 §:ssä ja 15 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on saatettu tiedoksi. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuansa yhden (1) kuukauden aikana jäsenmaksun huomautuslaskun päivämäärästä lukien.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu yhdistyksen hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi valittu puheenjohtaja ja viisi (5) kahdeksi (2) vuodeksi valittua jäsentä. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuoroisia. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisia ovat puheenjohtaja, varaosavastaava ja jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja hänen valtuuttamanaan ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana.

Hallituksen tehtävänä on:

1) Hoitaa sille yhdistyslain mukaan kuuluvat asiat.

2) Toimia 2 §:ssä mainittujen päämäärien saavuttamiseksi

3) Toimia siten, että kaikki jäsenkelpoisuuden täyttävät henkilöt

saadaan yhdistyksen jäseniksi.

4) Valvoa, että sääntöjä sekä vuosikokouksen- ja hallituksen päätöksiä noudatetaan.

5) Valmistella vuosikokouksissa ja muissa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja.

§9 Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä, tai 1/10 osa koko jäsenkunnasta sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää, pyynnissä ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, on tästä mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta kirjallisesti jokaiselle yhdistyksen jäsenelle siihen osoitteeseen, minkä jäsen on yhdistykselle ilmoittanut. Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Perhejäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Perhejäsenellä ei ole äänioikeutta.

10§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2) Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.

3) Esitetään yhdistyksen edellisen kalenterivuoden tilikertomus sekä toiminnantarkastajan siitä antama lausunto.

4) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja rahastonhoitajalle tai muista toimenpiteistä, joihin toiminta- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto saattaa antaa aihetta.

5) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten.

6) Päätettään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.

7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.

8) Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle kaksi varamiestä kuluvan vuoden tilejä- ja hallintoa tarkastamaan.

9) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat.

11§ Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Yhdistyksen kirjanpito ja toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12§ Yhdistyksen nimen on oikeutettu kirjoittamaan puheenjohtaja yhdessä rahastonhoitajan kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

13§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

14§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.